ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε νόμο που ισχύει ή θα τεθεί σε ισχύ στο μέλλον σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μαζί με τους όρους χρήσης

– εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) όταν εγγραφείτε ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, https://www.temsolutions.gr/en/

(η «Ιστοσελίδα») ή (ii) όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς ή (iii) κατά την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει η  Εταιρεία μας ιδία για λογαριασμό τρίτων, μεταξύ άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων και παρόχων ενέργειας (οι «Υπηρεσίες»).

 1. Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας

  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί την προσέγγισή μας σε κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας σας ενημερώσει για τη φύση των προσωπικών σας πληροφοριών που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας και πώς μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε, επικαιροποιήσουμε, διαβιβάσουμε ή/και να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε αυτά.

  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας ή / και να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την Εταιρεία. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τη διαβάσετε και να την κατανοήσετε.

  Σημειώστε επίσης ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας ισχύει μόνο για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε λάβει από εσάς.

 2. Ποιοι είμαστε και τί κάνουμε

  Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «TELECOM ENERGY MANAGEMENT IKE»

  η οποία εδρεύει ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 591 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 16452, με ΑΦΜ 800764014και αρ. ΓΕΜΗ 140079201000, δραστηριοποιείται ιδίως στην εμπορική προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων και παρόχων ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ https://www.temsolutions.gr/en/

 3. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
  Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, TELECOM ENERGY MANAGEMENT IKE, τηλ.: 2182189120 email: privacy@temsolutions.gr
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από εσάς, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς.

  Πρωταρχικός στόχος μας στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από εσάς είναι να μας βοηθήσετε:

   • να διεκπεραιώσουμε την κατάρτιση συμβάσεων που συνάπτετε με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων προς τούτο εγγράφων, και
   • να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας
   • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας
   • να διεκπεραιώσουμε αιτήματα που υποβάλατε στην Ιστοσελίδα ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας
   • να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση, άλλη δικαστική διαδικασία ή τις απαιτήσεις μιας ρυθμιστικής αρχής
   • να συνάψουμε συμβάσεις μαζί σας
   • να προβούμε σε χρήση όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

  Για την επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα μεταξύ άλλων προσωπικά στοιχεία:

 5. Εάν είστε επισκέπτης στην Ιστοσελίδα:
   • Ονοματεπώνυμο
   • Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   • Δημογραφικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή σας

  Τέλος η Εταιρία μας δύναται να καταγράφει, και ν’ αρχειοθετεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες σας, εφόσον επιθυμείτε να λάβετε τις παρεχόμενες από την Εταιρεία ή/και τρίτους Υπηρεσίες, να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες ή να υποβάλλετε παράπονα, σε κάθε δε περίπτωση θα ενημερώνεστε σχετικά για την ανωτέρω καταγραφή κατά την έναρξη της τηλεφωνικής σας συνομιλίας με την Εταιρεία.

 6. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία

  Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:

    • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή Επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

  Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία βρίσκει έρεισμα σε μία (ή περισσότερες) από τις παρακάτω νομικές βάσεις. Διασφαλίζουμε ότι μία από αυτές ισχύει όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα:

      • Συγκατάθεση
      • Εκτέλεση σύμβασης
      • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση (εξαιρουμένων συμβατικών υποχρεώσεων)
      • Επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας ή τρίτων
      • Ζωτικό συμφέρον
      • Δημόσιο συμφέρον
      • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
      • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
      • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.
      • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
     • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
 7. Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων

  Οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, ήτοι δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό όπως περιγράφονται στους παραπάνω ορισμούς, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πιο σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες ενός ατόμου, αν δεν υποβάλλονται νομίμως σε Επεξεργασία ή/και δεν προστατεύονται επαρκώς. Για παράδειγμα, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τέτοιων δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο παράνομων διακρίσεων. Υφίστανται ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτρέπεται η Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων, για παράδειγμα:

      • το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
      • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας
      • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
      • η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων
      • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,
      • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος
      • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών
     • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 8. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανώνυμα, εάν αυτό είναι εφικτό. Για να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

  Οι τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με Συμβάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων, οι οποίες θα επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις. Ο βαθμός στον οποίο τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμβάσεων με αυτά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 9. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό
  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο εξωτερικό μόνο εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που η εν λόγω νομοθεσία δεν παρέχει αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα δύνανται να διαβιβασθούν στη χώρα μόνο εάν η διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 10. Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών
  1. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και λοιπά δικαιώματα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

   • Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

   • Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

   • Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων , μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

   • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

   • Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

   • Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

   • Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

   • Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρείας μας εγγράφως με ηλεκτρονικά μέσα. Το αίτημα θα απαντηθεί εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του από την Εταιρεία μας και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών, αν η περιπλοκότητα του αιτήματός σας ή γενικά ο αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνονται, το απαιτεί.

   • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.

   • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας

Ενδέχεται να προβούμε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι γνωρίζετε πάντα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας από καιρού εις καιρόν προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορούμε επίσης να προβούμε σε αλλαγές, όπως απαιτείται, για να συμμορφωθούμε με αλλαγές στο ισχύον δίκαιο ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Όπου είναι εφικτό, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Η TEM Business Solutions με στόχο την προστασία των πληροφοριών της Εταιρείας από όλα τα είδη κινδύνου, εφαρμόζει ένα Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 & τον Κανονισμό 165/2011.
Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας TEM Business Solutions και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της. Στόχος μας είναι η προσφορά υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας με γνώμονα την Ασφάλεια των Πληροφοριών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της Ασφάλειας των πληροφοριών έχουν ορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΚ-ΔΔ02, Καθορισμός Στόχων Ποιότητας και αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Βασικός σκοπός της Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρικής συνοχής και η ελαχιστοποίηση τον κινδύνων μέσω της αποτροπής συμβάντων ασφαλείας και μείωσης των πιθανών επιπτώσεών τους.
Στόχος της Πολιτικής για την Ασφάλεια των πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρείας από εσωτερικές, εξωτερικές, σκόπιμες ή συμπτωματικές απειλές.

Πεδίο Εφαρμογής
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της TEM Business Solutions και αφορά την παρακάτω παροχή υπηρεσιών:
– Τηλεφωνικό κέντρο – εξερχόμενες

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:
Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών
Την εξασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας
Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
Την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών
Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

και σχεδιάζει την υλοποίησή τους μέσω:
Του καθορισμού των στόχων μας και της συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησής τους
Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας
Εκπλήρωσης όλων των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών
Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού μας και της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση
Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της
Αρμόδιος για την εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας των πληροφοριών.
Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών στα τμήματά τους.
Η συμμόρφωση με την Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και επομένως η προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους της TEM Business Solutions.
Η πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας TEM Business Solutions.

Η TEM Business Solutions με στόχο την προστασία των πληροφοριών της Εταιρείας από όλα τα είδη κινδύνου, εφαρμόζει ένα Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 & τον Κανονισμό 165/2011.
Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας TEM Business Solutions και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της. Στόχος μας είναι η προσφορά υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας με γνώμονα την Ασφάλεια των Πληροφοριών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της Ασφάλειας των πληροφοριών έχουν ορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΚ-ΔΔ02, Καθορισμός Στόχων Ποιότητας και αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Βασικός σκοπός της Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρικής συνοχής και η ελαχιστοποίηση τον κινδύνων μέσω της αποτροπής συμβάντων ασφαλείας και μείωσης των πιθανών επιπτώσεών τους.
Στόχος της Πολιτικής για την Ασφάλεια των πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρείας από εσωτερικές, εξωτερικές, σκόπιμες ή συμπτωματικές απειλές.

Πεδίο Εφαρμογής
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της TEM Business Solutions και αφορά την παρακάτω παροχή υπηρεσιών:
– Τηλεφωνικό κέντρο – εξερχόμενες

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:
Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών
Την εξασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας
Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
Την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών
Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
και σχεδιάζει την υλοποίησή τους μέσω:
Του καθορισμού των στόχων μας και της συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησής τους
Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας
Εκπλήρωσης όλων των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών
Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού μας και της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση
Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της
Αρμόδιος για την εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας των πληροφοριών.
Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών στα τμήματά τους.
Η συμμόρφωση με την Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και επομένως η προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους της TEM Business Solutions.
Η πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας TEM Business Solutions.