Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «TELECOM ENERGY MANAGENT ΙΚΕ (εφεξής «TEM business Solutions») δημιούργησε την παρούσα Διαδικτυακή Πύλη  (εφεξής «Διαδικτυακή Πύλη») για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες / χρήστες της.
Η χρήση της Διαδικτυακής Πύλης http://www.temsolutions.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι επισκέπτες / χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται συνεχώς με αυτούς. Η χρήση της Διαδικτυακής Πύλης http://www.temsolutions.gr  συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.
Η TEM business solutions μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει  τους παρόντες Όρους. Η TEM business solutions θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες τροποποιήσεις στους Όρους με σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση της Διαδικτυακής Πύλης από την πλευρά των επισκεπτών / χρηστών, μετά την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε τροποποιήσεων των Όρων, θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους επισκέπτες / χρήστες των τροποποιήσεων αυτών.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.1 Η TEM business solutions δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια φυσικού ή νομικού προσώπου, οπουδήποτε και αν είναι αυτά εγκατεστημένα, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή διατίθενται σ’ αυτή την Διαδικτυακή Πύλη, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την TEM business solutions ή από κάποιο άλλο τρίτο μέρος.
1.2 Η TEM business solutions δεν παρέχει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ότι θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επισκεπτών / χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι επίσης αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.
1.3 Ως αποτέλεσμα των διαρκών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την Διαδικτυακή Πύλη μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και ως εκ τούτου, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της Διαδικτυακής Πύλης έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη. Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
1.4 Το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης δεν παρέχει συμβουλές και δεν κάνει συστάσεις ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως πρόταση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση ή γενικά για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε άλλους τίτλους της temsolutions. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν αισθητά από οποιαδήποτε εκτίμηση, γνώμη ή  στόχο εκφράζονται στην Διαδικτυακή Πύλη και σε περίπτωση ανάλογων αναφορών, οι αποδόσεις τίτλων δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της Διαδικτυακής Πύλης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και συνημμένων που περιέχονται σε αυτήν καθώς και η γενική εικόνα της Διαδικτυακής Πύλης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TEM business solutions εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου.
2.2. Όλες οι ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτή την Διαδικτυακή Πύλη αποτελούν εμπορικά σήματα της TEM business solutions εκτός από τα σήματα αυτά που ρητά υποδεικνύεται ότι ανήκουν σε άλλες εταιρείες.
2.3. Η TEM business solutions εξουσιοδοτεί τους επισκέπτες / χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή / και έγγραφα από αυτήν την Διαδικτυακή Πύλη (πλην του περιεχομένου που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα και έχει οριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από μέρους τους, δεδομένου ότι κάθε απόσπασμα ή / και αντίγραφο  των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται ως ανωτέρω, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες παραχωρήσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτή την Διαδικτυακή Πύλη δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της TEM business solutions ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της TEM business solutions δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του τελευταίου.
2.4 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της Διαδικτυακής Πύλης σε οποιαδήποτε μορφή, που βασίζεται σε αυτήν ή / και στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες ή σε συστήματα ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος («link») προς αυτή την Διαδικτυακή Πύλη δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη προς τούτο έγκριση της TEM business solutions.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / ΧΡΗΣΤΕΣ
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην TEM business solutions από τους επισκέπτες / χρήστες αυτής της Διαδικτυακής Πύλης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, προσωπικών δεδομένων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η TEM business solutions μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση, Η TEM business solutions δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών επ’ ωφελεία της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών του.

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
4.1 Τμήμα του περιεχόμενου αυτής της ιστοσελίδας (π.χ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη ή να υπάρχουν κατάλληλοι σύνδεσμοι («hyperlinks») που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή / και ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της temsolutions.
4.2 Η temsolutions δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι επισκέπτες / χρήστες αυτής της Διαδικτυακής Πύλης έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό την Διαδικτυακή Πύλη. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να λάβουν σχετική άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να τροποποιηθεί, όπως δεν μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση.
4.3 Η TEM business solutions παρέχει τους συνδέσμους αυτούς για διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης του. Η TEM business solutions δεν έχει ή διατηρεί κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η TEM business solutions δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται («download») από αυτήν την Διαδικτυακή Πύλη εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον επισκέπτη / χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει «download») από αυτή την Διαδικτυακή Πύλη στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Η TEM business solutions επιφυλάσσεται ρητά των δικαιωμάτων του να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την Διαδικτυακή Πύλη, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο επισκέπτης / χρήστης θα επισκεφθεί την Διαδικτυακή Πύλη. Οι επισκέπτες / χρήστες αυτής της Διαδικτυακή Πύλης δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@temsolutions.gr.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Η TEM business solutions θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης του και είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που του παρέχονται.
Η πολιτική εχεμύθειας (εφεξής «Πολιτική Εχεμύθειας») καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτή την Διαδικτυακή Πύλη ή εγγράφεται ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την TEM business solutions συμφωνεί απόλυτα με αυτή τη χρήση.
Οι επισκέπτες / χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Εχεμύθειας. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει σχετικά με την Πολιτική Εχεμύθειας θα εμπίπτει στην Πολιτική αυτή, και συγκεκριμένα στην Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων που είναι ενσωματωμένη στην παρούσα Διαδικτυακή Πύλη.
Η Πολιτική Εχεμύθειας μπορεί ενίοτε να τροποποιείται. Ζητούμε ως εκ τούτου να  ελέγχεται τακτικά από τους επισκέπτες / χρήστες για να διασφαλιστεί ότι οι τελευταίοι είναι σε γνώση της πιο πρόσφατη έκδοσης που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται την Διαδικτυακή Πύλη.
8.1 Περιγραφή των πληροφοριών που συγκεντρώνονται
8.1.1 Συνολικές Πληροφορίες: Από κοινού με διαφόρους εμπορικούς οργανισμούς συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών / χρηστών και το αρχικό όνομα τομέα του Παρόχου Υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης / χρήστης της Δικτυακής Πύλης και μπορούν να τύχουν κοινής χρήσης με άλλες εταιρείες ή / και άλλα τρίτα μέρη.
8.1.2 Προσωπικά Δεδομένα: Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γίνει εγγραφή προκειμένου να δοθεί δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης, συμπληρώνεται μια on-line φόρμα αίτησης (π.χ. για να λαμβάνονται ενημερώσεις μέσω email), όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Οι επισκέπτες / χρήστες μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων αυτών, επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@temsolutions.gr .
8.2. Επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της TEM business solutions και των επιχειρηματικών συνεργατών της (π.χ. ενημερώσεις σχετικά με τελευταία νέα κ.λπ.) μπορούν, ενίοτε, να κοινοποιούνται μέσω email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, ενημερώνοντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@temsolutions.gr .
8.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή («server») που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας («firewall»). Η TEM business solutions διαθέτει πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.
8.4. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Η TEM business solutions δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της μέσω της ιστοσελίδας http://www.temsolutions.gr. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εφαρμογή της διαδραστικής σχέσεως της TEM business solutions με κάθε επισκέπτη / χρήστη, δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την TEM business solutions για την παροχή των σχετικών με το αρχείο υπηρεσιών. Η TEM business solutions δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών.
Οι επισκέπτες / χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα των άρθρων 11 και 13 του Ν.2472/97, ως αυτά τροποποιημένα εκάστοτε ισχύουν. Σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή της TEM business solutions και να ζητήσει τη διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων χωρίς καμία χρέωση.
8.5. ΧΡΗΣΗ COOKIES
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της Διαδικτυακής Πύλης και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών / χρηστών. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην Διαδικτυακή Πύλη και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πύλη χωρίς να απαιτείται να γίνει σύνδεση επιταχύνοντας την πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πύλη και τις πληροφοριών που επιθυμεί να δει ο επισκέπτης / χρήστης. Η πλειονότητα των διαδικτυακών φυλλομετρητών («Web browsers») αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του Web browser, να μην επιτρέπεται η μεταφορά.
8.6. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Η παρούσα Διαδικτυακή Πύλη απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως επί παραδείγματι είναι οι επενδυτές και τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την TEM business solutions). Η TEM business solutions δεν συγκεντρώνει, ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με ανηλίκους.
8.7 ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η TEM business solutions μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει ή / και λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυο ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της Διαδικτυακής Πύλης.
8.8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η TEM business solutions και οι συνεργάτες του είναι ανοιχτοί σε ανταλλαγή πληροφοριών και ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Εχεμύθειας, στέλνοντας email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@temsolutions.gr.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ
9.1 Η ιδιότητά σας ως επισκέπτη / χρήστη αυτής της Διαδικτυακής Πύλης είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με οποιοδήποτε τρίτο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη ή / και ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα τα διαφυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείτε να: (i) ενημερώσετε την TEM business solutions αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη ή / και του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση.
9.2 Είστε υπεύθυνος/η για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πύλη και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).
9.3 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτό την Διαδικτυακή Πύλη αποκλειστικώς και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της Διαδικτυακής Πύλης από  πλευράς σας έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος στη συνέχεια εγείρει αξίωση κατά της TEM business solutions, συμφωνείτε ρητά να αποζημιώσετε την TEM business solutions για όλες τις βλάβες ή / και ζημιές που θα εγείρονται από μια τέτοια αξίωση.
9.4 Ως επισκέπτης / χρήστης αυτής της Διαδικτυακής Πύλης αναλαμβάνετε:
9.4.1 Να χρησιμοποιείτε την παρούσα Διαδικτυακή Πύλη σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρού εις καιρό από την TEM business solutions και να μην χρησιμοποιείτε την Διαδικτυακή Πύλη για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο παρέχεται, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή ως άλλως καθορίζεται ενίοτε στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της TEM business solutions.
9.4.2 Να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της Διαδικτυακής Πύλης, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία σε εσάς ή επί δραστηριοτήτων που αναλαμβάνετε.
9.4.3 Να μην χρησιμοποιείτε την παρούσα Διαδικτυακή Πύλη προκειμένου να προβαίνετε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στα συστήματα της TEM business solutions ή των δικτύων τρίτων μερών.
9.4.4 Να μην χρησιμοποιείτε την Διαδικτυακή Πύλη για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες ή να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
9.4.5 Να μην χρησιμοποιείτε την Διαδικτυακή Πύλη για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή / και το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών ή / και για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή / και για να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή / και για να κάνετε χρήση της Διαδικτυακής Πύλης για παρεμφερείς σκοπούς.
9.4.6 Να ενημερώνετε άμεσα την TEM business solutions σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση της Διαδικτυακής Πύλης και, κατόπιν αιτήσεως της TEM business solutions, να διακόψετε άμεσα την πράξη η οποία προκάλεσε την ως άνω περιγραφόμενη αξίωση, και
9.4.7 Να ενημερώνετε άμεσα την TEM business solutions σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές των στοιχείων της εγγραφής σας. Αποτελεί υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας παραμένουν ενημερωμένα.

10. ΓΕΝΙΚΑ
10.1 Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων θεωρηθεί ως μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων Όρων.
10.2 Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε επισκέπτη / χρήστη και της TEM business solutions που διέπει την πρόσβαση και την χρήση της Διαδικτυακής Πύλης από την πλευρά των επισκεπτών / χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε επισκέπτη / χρήστη και της TEM business solutions σε σχέση με τη χρήση αυτής της Διαδικτυακής Πύλης.
10.3 Οι παρόντες Όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.